سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

واحد بهداشت روان

بهداشت روان علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي که تمام زواياي زندگي از اوّلين لحظات حيات جنيني تا مرگ اعم از زندگي داخل رحمي, نوزادي, کودکي تا نوجواني, بزرگسالي و پيري را در بر مي‌گيرد. بهداشت روان، دانش و هنري است که به افراد کمک مي‌کند تا با ايجاد روش هايي صحيح از لحاظ رواني و عاطفي بتوانند با محيط خود سازگاري نموده و راه حل هاي مطلوب تري را براي حل مشکلاتشان انتخاب نمايند.

تعريف سازمان جهاني  

بهداشت روان، عبارتست از: قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران, تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي, عادلانه و مناسب. نتيجه آنکه مفهوم بهداشت رواني عبارت خواهد بود از تامين رشد و سلامت رواني فردي و اجتماعي، پيشگيري از ابتلاء به اختلال رواني, درمان مناسب و بازتواني آن.

 

 فعاليتهای بهداشت روان

  بهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

                       ۱- اجرای برنامه بهداشت روان روستایی و شهری 
                       ۲- انجام فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

۳- آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛

۴- آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

۵- آموزش شيوه فرزند پروری؛

۶- آموزش مداخلات رواني در پيشگيری از بلايای طبيعي؛

۷- آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

۸- آموزش تشخيص و درمان بيماريهای روان پزشکي؛

۹- تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

۱۰- درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

۱۱- برنامه پیشگیری از خودکشی

  خدمات بهداشت روان

۱- آموزش؛

۲- مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

۳- کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

۴- مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

۵- بيماريابي و کمک های اوليه؛

۶- اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

  جمعيت های آسيب پذير در بهداشت روان شامل:

  بيماران و معلولين رواني، عقب ماندگان ذهني - بيماران صرعي، سالمندان، معتادان، بيکاران، نيازمندان اقتصادی و کودکان و نوجوانان، زنان باردار و مطلقه و داغديده، افراد بي سرپرست، زندانيان و مهاجران، از گروههای آسيب پذيرتر و جمعيتهای هدف در برنامه های بهداشت روان مي باشند.

   شرح وظايف كارشناس مسئول بهداشت روان در برنامه كشوري بهداشت روان :

۱- بررسي و شناخت بيماريهاي رواني شهرستان

۲- بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

۳- تشكيل و شركت در كميته های فني بهداشت روان شهرستان

۴- تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

۵- همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه بهداشت روان

۶- جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

۷- پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

۸- پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

۹- هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي كه در پيشبرد برنامه موثرند ۰

۱۰- مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ

۱۱- همكاري و مشاركت دراجراي ساير برنامه هاي بهداشتي با نظر مقام مافوق

۱۲- گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان

 

شرح وظايف كارشناس سلامت روان :

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8-     تشكيل كميته بهداشت روان

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

 

 

شرح وظايف كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

3-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

4-     تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

5-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

6-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

7-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

8-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

9-     تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

10- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

12- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

13- جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

14- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

15- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

16- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

 

شرح وظايف پرسنل بهداشتي در برنامه بهداشت روان

 بهورز

۱-    آموزش بهداشت روان به زبان ساده به افراد جامعه

۲-    شناسايي افراد با ناراحتي هاي شديد رواني ، خفيف رواني ، صرع ، عقب ماندگي ذهني و ساير اختلالات رواني

۳-    ارجاع بيماران به مراكز بهداشتي درماني روستايي(ارجاع فوري و غير فوري)

۴-    پي گيري دستور هاي داده شده در مورد بيماران ارجاعي

۵-    گزارش و ثبت اطلاعات مربوط به بيماران جديد و قديم

كاردان و کارشناس بهداشت روان مراکز تابعه

۱-    نظارت بر كار بهورز در زمينه ارايه خدمات بهداشت روان به خانواده ها

۲-    آموزش و بازآموزي بهورزان

  • جمع بندي فرم هاي آماري ارسال شده از خانه بهداشت
  • تشکیل جلسه با مسئولین محلی در خصوص مسائل بهداشت روان
  • شناخت اولویتهای بهداشت روان در منطقه
  • مشاوره

 

پزشك

           1- آموزش بهداشت روان به افراد جامعه ، بيماران و خانواده هاي آنها

           2-سرپرستي و نظارت بر فعاليت مركز و خانه بهداشت تحت پوشش برنامه

پذيرش موارد ارجاعي از خانه هاي بهداشت و ارايه پسخوراند به خانه هاي بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.