پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧ - 

 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحدهای ستادی > واحد بهداشت مدارس 
 
 

معرفی واحد

واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس با هدف ارتقا سطح سلامت نوجوانان ( اعم از دانش آموز و غیر دانش آموز) و همچنین جوانان تحت پوشش شهرستان شمیرانات اقدام می نماید .

هدف این واحد ارتقا سطح آگاهی نوجوانان و جوانان از طریق آموزش در زمینهرژیم غذایی متعادل، مکان سالم وامن برای بازی و تمرین و حمایت عاطفی برای رشد شخصیتی، تکامل می یایند که برای مواجه با چالش های آینده زندگی آماده تر باشند.یک جوان آگاه و مطلع، عزت نفس بالایی دارد. این جوان از سیگار، مواد مخدر و الکل دوری می جوید و توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی را دارا می باشد.

دانش آموزانی که شیوه زندگی سالم را می آموزند به احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بود این تمام آن چیزی است که در واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس باید به آن توجه کرد" توانمند شدن و قابلیت تصمیم گیری وانتخاب درست "

 

مشخصات پرسنل ستادی

پونه پژوهنده

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

کارشناس بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سابقه کار: 8 سال

فعالیتها در سازمانهای دیگر از جمله بهینه سازی مصرف سوخت ، شهرداری منطقه 22 و شهرداری منطقه1 ( به عنوان نیروی پیمانکار)

فعالیت در مرکز بهداشت و درمان شمال به عنوان نیروی طرحی از تاریخ 88.07.01 لغایت 90.06.01

شروع فعالیت در شبکه بهداشت و درمان شمیرانات از سال 90 به عنوان کارشناس واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس ستاد

طیبه صیفوری

کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

كارشناس بهداشت عمومی  علوم پزشکی ایران

کارشناس ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سابقه کار :12 سال

فعالیتها :

به عنوان نیروی طرحی در مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 82-84

فعالیت در بیمارستان خصوصی سورنا از سال 85-88

فعالیت در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 94-88

آغاز فعالیت در شبکه بهداشت و درمان شمیرانات از تیر ماه سال 95

 

شرح وظایف کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس ستاد:

 1-     نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2-     بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

3-     انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-     تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب

5-     شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-  تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز –والدين –كاركنان ومعلمين )

7-     اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-     بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-     انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-   تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

11-   تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم

12-   بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)

13-   هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-   هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-   فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس

16-   همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-   نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-   تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي

19-   تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

20- برگزاری همایش ترویج ازدواج سالم برای جوانان تحت پوشش

21- مشارکت و برگزاری کمیته با ذینفعان

 

شرح وظایف کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس مرکز بهداشتی درمانی :

1-     جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به كارشناس مسئول

2-     نظارت وبررسي فرمهاي آماري و گزارش دهي ماهانه مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

3-     بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي و...

4-     انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5-     شركت دركميته هاي علمي وفني ستاد مراكزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گيري تجارب

6-     شركت دركارگاهها وكلاسهاي آموزشي وهمكاري دربرگزاري آن

7-     تهيه وتدوين وارائه متون و رسانه ومدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف

8-     اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

9-     همكاري دربررسي شناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10-   انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش

11-   تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

12-   تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

13-   همكاري بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ونيروي انساني تجهيزات ، ملزومات

14-   هماهنگي و همكاري بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه هايمدارس

15-   هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16-   همكاري با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-   نظارت ، پايش وارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-   همكاري درتهيه وتدوين برنامه عملياتي واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-   تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 20-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

21-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

22-هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

23-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس –آهن ياري،پايش يدادرار و... )

24-انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

25- هماهنگی با ذینفعان جهت اجرای معاینات جوانان و آموزش به جوانان با موضوعات ترویج ازدواج سالم ، سبک زندگی سالم ، پیشگیری از رفتار پرخطر ، خودمراقبتی ، پیشگیری از سوانح و حوادث و...

 

کارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس مراکز بهداشتی درمانی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

محل خدمت

1

علی نوروزی

کارشناس بهداشت عمومی

طالقانی

2

فاطمه چقایی

کارشناس بهداشت عمومی

دربند

3

منیره السادات خدابنده

کارشناس بهداشت عمومی

درکه

4

معصومه جهانی

کارشناس بهداشت عمومی

امامزاده قاسم

5

خاطره نوری

کارشناس بهداشت عمومی

ازگل

6

نوشین نعمتی

کارشناس بهداشت عمومی

چیذر

7

محمد رضا صانعی پور

کارشناس بهداشت عمومی

سوهانک

8

حسین جوادی

کاردان بهداشت عمومی

قائم

9

سارا کاظمی نگاری

کاردان بهداشت خانواده

میگون

10

سارا کاظمی نگاری

کاردان بهداشت خانواده

فشم

11

فریده فاتحی

کارشناس بهداشت عمومی

لواسان

12

صانعی پور

کاردان مبارزه با بیماریها

کلان

 
چک لیست های واحد بهداشت مدارس

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.