شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحدهای ستادی >  واحدامور دارويي 
 
 
 

معرفي واحداموردارويي شميرانات

واحداموردارويي شميرانات متشكل از يكنفرمسئول دارويي ويكنفركارشناس دارويي ميباشدكه مجموعه وظايفي ازقبيل تهيه وتوزيع اقلام دارويي وتجهيزات پزشكي ودندانپزشكي وآزمايشگاهي - اقلام تنظيم خانواده و داروهاي مكملهاي بهداشت خانواده- اقلام دارويي وتجهيزات پزشكي موردنيازبيماريهاي واگيروغيرواگير- اقلام دارويي وتجهيزات پزشكي موردنياز مراكزبهداشتي درماني (داروخانه ها- تزريقات وپانسمان- قفسه اورژانس )–خانه هاي بهداشت- پايگاههاي بهداشت- ونظارت برنحوه درخواست ونگهداري ومصرف اين اقلام رابرعهده دارند.

ازجمله وظايف ديگراين واحدارتقائ سطح آگاهي كاركنان بهداشتي ودرماني درزمينه عوارض ناخواسته دارويي و تداخلات دارويي وارائه آموزشهاي لازم درجهت پيشبرد اهداف بهداشتي ميباشد.

 

شرح وظايف واحدامور دارويي مركزبهداشت شميرانات

 1- بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وخريد از شركتهاي دارويي

2- تأمين داروهاي موردنياز طرح بيمه روستايي (پزشك خانواده)

3- بررسي نسخ بيمه روستايي واستخراج ميانگين اقلام وميانگين قيمت نسخ پزشكان بيمه روستايي به تفكيك هرپزشك وارسال به معاونت بهداشت

4- ارسال بازخوردبررسي نسخ بيمه روستايي دريافتي ازمعاونت بهداشت به مراكزتابعه به تفكيك هرپزشك

 5- بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي اقلام پيشگيري ازبيماريها و تنظيم خانواده ودرخواست ازمعاونت بهداشت

 6- اعلام وصول اقلام دريافتي ازمعاونت بهداشت

 7- دريافت درخواستهاي دارويي وتجهيزات پزشكي ودندانپزشكي وآزمايشگاهي ازواحدها و تعيين ميزان نياز واقعي پس از بررسي آمار مصرفي وموجودي واحد مربوطه

 8- صدور حواله انبار اقلام درخواستي و تحويل به واحدهاي مربوطه

 9– بازديدازانباردارويي و بررسي ميزان موجودي و تاريخ انقضاء مصرف اقلام موجود در انبار دارويي

 10- برگزاري جلسات سه ماهانه دارويي

 11- شركت در جلسات شوراي كارشناسي مركز بهداشت شميرانات و معاونت بهداشت

 12- آموزش عوارض ناخواسته و تداخلات دارويي ازطريق ارسال اطلاعيه هاي ADR - آموزش نحوه نسخه پيچي و درج قيمت درنسخ به پرسنل دارويي

 13– آموزش چهره به چهره نحوه صحيح درخواست دارو و نگهداري وثبت دفاتر دارويي و استخراج آمار ماهانه

 14- آموزش چهره به چهره نيروهاي بدوخدمت وحين خدمت وآموزش گروهي كاردان مربيان وبهورزان جهت ارتقاء سطح آگاهي وبهبودعملكردكاركنان

 15- تهيه وتنظيم گزارش فعاليتهاي آموزشي ماهانه وارائه به واحدآموزش بهداشت

 16 - بررسي آمارماهانه درآمد وهزينه و شاخصهاي داروخانه هاوجمع بندي بصورت 3و6و9 ماهه ويكساله

 17- تهيه وتنظيم عملكردماهانه و3 و6و9 ماهه ويك ساله واحددارويي وارسال به معاونت بهداشت

 18- تنظيم شاخص هاي 3 ماهه دارويي بصورت پاورپوينت وارسال به معاونت بهداشت

 19- استخراج آمار سه ماهه ميزان دريافتي - مصرفي- موجودي- درخواستي اقلام بهداشتي وپيشگيري بيماريها وتنظيم خانواده وارسال به معاونت بهداشت

20- تنظيم نمودارهاي مقايسه اي عملكرد ستادواحددارويي وداروخانه هاي مراكزتابعه

 21- استخراج آمار ماهانه موجودي اقلام تنظيم خانواده وتحويل به واحدبهداشت خانواده

 22- تنظيم برنامه جامع عملياتي سالانه واحددارويي

 23- بررسي آخرين قيمت دارو وتجهيزات پزشكي ازطريق مراجعه به اينترنت وبررسي رسيدانبارها و ارسال به واحدهاي تابعه

 24- جابجايي داروهاي مازاد واحدها به منظور پيشگيري ازانقضاء تاريخ مصرف وتعديل موجودي

 25- تهيه گزارش سه ماهه تعدادمراجعين- روز فعاليت– تعدادپرسنل داروخانه هاوتحويل به واحد گسترش

 26- تهيه وتنظيم گزارش ماهانه درآمد 30% و70% و100% نسخ بيمه روستايي وتحويل به واحدگسترش

 27- بازديد ازداروخانه هاو خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشتي وارسال بازخوراندبازديدها به واحدهاوپيگيري رفع مشكلات

 28- مشاركت درطرح هاي پيشنهادي ازسوي وزارتخانه وواحدهاي ستادي وسايرارگانها(عشايردشت لار-IMOD-آهنياري مدارس و.....)

 29- شركت درانبارگرداني پايان سال انباردارويي وتجهيزات پزشكي

 

 شرح وظايف مراكزمحيطي زيرمجموعه واحداموردارويي مركزبهداشت شميرانات

1- داروخانه ها - بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي مركزبهداشتي درماني وتنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي نسخ تجويزي واقلام تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي - بررسي تاريخ انقضاء داروها واعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي 6 ماه قبل ازانقضاء - تأمين اقلام موردنيازكيف سياري وقفسه اورژانس - بازديدوكنترل عملكرددارويي خانه هاي بهداشت تابعه - انبارگرداني پايان سال داروخانه

 2- خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشت - بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وتنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي - بررسي تاريخ انقضاء داروها واعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي 6 ماه قبل ازانقضاء

چک لیست های واحد دارویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.