شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > واحد آموزش و ارتقای سلامت 
 
 

شرح وظايف  واحد آموزش بهداشت

1. اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

2.برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت شهرستان

3. طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي وساير شواهد در شهرستان.

4. ارايه مشاوره فني ذرضمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه شبكه و ساير سازمانها ،ادارات و نهادها در

شهرستان.

5. آموزش كاركنان ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستاندرموضوعات آموزشي،ارتلاطي،آطلاع رساني و ارتقاي سلامت.

6. برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني به اعضاي تيم سلامت.

7. ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بررعايت استانداردهاي در فرايندآموزشسلامت شهرستان .

8. مشاركت درطراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان.

9. توزيع منابع مالي برنامه آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

10. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

11. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت سازمانها،اداراتو نهادهاي دولتي و غير دولتي

شهرستان براي پيشبرداهداف آموزش و ارتقاي سلامت.

12. همكاري باسازمانهاي  جمعي شهرستان درطراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي.

13. مشاركت درايجادو توسعه محيط هاي حامي سلامت(مانند پايگاههاي مقاومت بسيج ، بيمارستان هاي مروج سلامت

مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن ) در شهرستان.

 14. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كنندهاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي

سلامت در سطح شهرستان.

15. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مناسب در شهرستان

16. توسعه برناه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطابانه در حوزه سلامت شهرستان.

17. مشاركت در گسترش برنامه هاي سلامت درمراكز آموزشي ،محيط هاي كار، مراكز ارايه خدمات سلامت و مكان هاي

عمومي.

18. همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي وداخلات سلامتشهرستان.

19. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سلامت در سطح شهرستان.

20. جمع آوري،تحليل، گزارش و بازخوردآمار مربوط به فعاليتهاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني تابعه.

21. حمايت از توليد و توسعه منابع علمي ،رسانه هاو بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان .

22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي نو برانه در زمينهدر زمينه ارتقاي سلامت.

23. شناسايي و حمايت ايدههاي نو برانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه

24. همكاري با بخش آموزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم

پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد در شهرستان.

 شرح وظايف كارشناسان آموزش بهداشت شهرستان

 1. حداقل دوسال سابقه کاربرای نیروهای رسمی و درمورد نیروهای طرحی نیز 6 ماه سابقه کار در مرکز بهداشتی درمانی

2. حداقل فوق دیپلم در رشته های پیراپزشکی

شرایط احراز شغل :

1. رابط آموزش قبل از شروع کار باید مدول شماره 1 آموزش بهداشت کارکنان بدو خدمت را مطالعه ونمرات مورد قبول را

کسب نموده باشد.

2. رابط آموزشی قبل از شروع کار شرح وظایف و قوانین کلی استفاده از رسانه های آموزشی و دستور العمل نحوه ارزشیابی

رسانه ها و معیارهای اختصاصی جهت استفاده از رسانه های چاپی ، تخته وایت برد،فیلم و ویدئو را مطالعه نموده و بتواند

ارزشیابی نماید.

3. رابط آموزشی در کلیه دوره های آموزش بهداشت در عمل(طراحی و مهندسی برنامه های آموزشی؛ برنامه ریزی ارتباطی

، نیاز سنجی آموزشی....) که توسط واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان تشکیل میدهد شرکت نموده و بتواند نمره

قبولی را کسب نماید. شرح وظایف رابط آموزشی الف : آموزش 1. شناسایی کلیه مشکلات و اولویت های آموزشی منطقه

تحت پوشش خود و لیست نمودن آن بر روی برد 2. برنامه ریزی در جهت رفع آن در حد امکان با همکاری مسئول مربوطه 3.

شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان با همکاری مسئول مربوطه و اعلام آن به ستاد

4. تهیه جدول گانت ماهانه پیش بینی فعالیتهای آموزشی با همکاری کلیه واحدها

5. تهیه برنامه فعالیتهای آموزشی هفتگی بر اساس گانت ماهانه و نصب در محل مناسب به نحوی که در معرض دید مراجعه

کنندگان باشد.

6. تعیین نیازهای تجهیزاتی مرکز و جلب مشارکت مسئول مربوطه جهت تجهیز مرکز به فضای آموزشی مناسب و وسایل

کمک آموزشی و پیگیری تامین آن از سوی ستاد

 7. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف جهت آموزش عملی دانشجویان اعزامی و نظارت بر ارائه آموزش

مناسب ایشان به گروه های هدف مرکز (همکاری در ارائه محتوی و شیوه آموزش مناسب)

 8. نظارت بر عملکرد دانشجویان وتکمیل فرمهای ارزشیابی دانشجویان و فرمهای حضورو غیاب روزانه آنها

9. برنامه ریزی جهت انتقال محتوی آموزشی ارائه شده در دوره های آموزشی کارکنان بعد از گذراندن دوره

10. ارائه آموزش در جلسات آموزش گروهی در رشته تخصصی خود و نظارت بر برگزاری جلسات آموزشی گروهی توسط

سایر واحدها

11. ارائه آموزشهای تخصصی واحد

12. برنامه ریزی آموزشی برای برون بخش از جمله مدارس،کارخانجات و صنوف با همکاری واحدها ب: ارتباطات 1. مشارکت با

مسئول مربوطه جهت تشکیل جلسات منظم دو ماهانه شورای کارکنان مرکز به منظور اتخاذ تصمیمات گروهی بر اساس

اصول پویایی گروه و ثبت آن بصورت صورتجلسه و بایگانی نمودن آن در زونکن اختصاصی 2. بکارگیری صحیح رسانه های

ارسالی به مرکز به شرح ذیل: 2-1- کلیه رسانه های آموزشی ارسالی بر اساس طرح توزیع ، ابتدا در دفتر ثبت فعالیتهای

آموزشی بر اساس کد ؛ عنوان رسانه ؛ تعداد رسانه دریافتی ، نوع رسانه و زمان دریافت رسانه، ثبت و سپس یک نمونه از

رسانه در زونکن اختصاصی به تفکیک موضوع و کد داده شده نگهداری شود. نگهداری کلیه فرم های طرح توزیع ارسالی در

یک زونکن ویا سیستم 2-2- کلیه محتواهای آموزشی گروهی بر اساس دستورالعمل و با همکاری آموزش دهندگان تهیه و در

زونکن اختصاصی تحت عنوان آرشیو محتوای آموزشی نگهداری شود.(جزوه های ارسالی از ستاد نیز نگهداری گردد.) در

صورت دسترسی به کامپیوتر نیازی به نگهداری در زونکن نمی باشد. 2-3- نظارت بر تکمیل فرمهای تایید برنامه آموزش

گروهی بر اساس جدول گانت ماهانه 2-4- نظارت بر برگزاری حداقل 8 کلاس آموزشی گروهی در هر ماه بر اساس

نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مشکلات اولی منطقه ، مناسبت های بهداشتی ، الویت های فصلی ، باورهای غلط منطقه و

یا موضوعات اعلام شده از ستاد با مشارکت فعالانه کلیه پرسنل بهداشتی درمانی ویا دانشجویان اعزامی . 2-5- نگهداری

فرم های تایید برنامه آموزش های درون بخش و برون بخش در زونکن اختصاصی . 2-6- برگزاری حداقل دو جلسه آموزش برون

بخش در هر ماه 2-7- ارسال فرمهای تایید برنامه آموزش های برون بخش که هماهنگی آن توسط ستاد انجام شده است به

ستاد شهرستان. 2-8- همکاری با مسئول مربوطه جهت تامین تابلوهای آموزشی مراجعین و کارکنان به تعداد کافی در مرکز

و نصب آن در مکان های مورد توجه مخاطبین 2-9- نصب مناسب موضوعات رسانه ها که بر اساس نیاز سنجی آموزشی

مبتنی بر مشکلات اولی منطقه، مناسبت های بهداشتی ، اولویت های فصلی، باورهای غلط منطقه ویا موضوعات اعلام

شده از ستادتهیه گردیده است . 2-10- کنترل تغییر رسانه های نصب شده به نحوی که هر سه هفته یکبار تغییر یابد. 2-11-

پیشگیری از نصب هرگونه رسانه که جنبه تبلیغاتی برای شرکت یا بخش اقتصادی خاصی دارد و کنترل نصب مطالب علمی

روزنامه ها در صورت تایید مسئول مرکز در تابلوی های آموزشی. 2-12- استفاده از رسانه های صوتی تصویر بر اساس

مناسبت ها ویا نیاز سنجی به صورت مستمر و مفید(در مرکز ویا آموزشهای برون بخش) 3. ارزشیابی ، رسانه های چاپی

ارسال شده (جهت ارزشیابی)بر روی گروه هدف با همکاری کارکنان مرکز و اعلام بازخوراند به واحد آموزش بهداشت ستاد

شهرستان مربوطه . 4. همکاری با مسئول مربوطه جهت شناسایی افراد کلیدی و سایر اطلاعات منطقه تحت پوشش به

منظور جلب مشارکت گروه های هدف و انجام فعالیتهای در جهت ارتقا سلامت منطقه ج-تهیه ویا توزیع رسانه 1. ارزشیابی

رسانه های ارسالی بر روی گروه های هدفی که رسانه برای آنان تهیه شده.البته در صورتی که در فرم طرح توزیع رسانه

ارزشیابی آن مورد تاکید قرار گرفته با شد. 2. ارسال یک نسخه از بازخوراند رسانه های ارزشیابی شده توسط مراکز

بهداشتی درمانی به واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان . 3. تکمیل جدول رسانه های ارزشیابی شده به تفکیک

موضوع در هر ماه توسط رابط آموزشی در دفتر ثبت فعالیتهای آموزشی(در بخش 4) . ج-آمار و اطلاعات 1-ارسال آمار فعالیت

های آموزشی تا روز پنجم هر ماه به ستاد شهرستان و رعایت کلیه نکات آماری بر اساس دستورالعمل 2-تهیه و ارسال به

موقع پاسخ به بازخوراند آمار فعالیت های آموزشی از ستاد شهرستان تابعه 3-تهیه دفتر ثبت فعالیتهای آموزشی این دفتر

شامل: الف) آمار آموزش گروهی ارائه شده به گروه هدف به تفکیک موضوعات آموزشی در هر ماه ب) آمار آموزش چهره به

چهره به گروههای هدف در کلیه واحدهای تحت پوشش به تفکیک هر ماه ج) آمار دوره های کارکنان در مرکز در طول هر ماه

د) :رسانه های آرشیو شده به تفکیک موضوع در هر ماه 4-تهیه نمودار آماری مقایسه ای از فعالیتهای آموزش گروهی و

آموزش چهره به چهره به تفکیک سه ماهه،شش ماهه،نه ماهه و یکساله با سال گذشته و نصب بر روی برد سرپرست، 5-

تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده در مرکز در مناسبتها به صورت مصور وارسال به ستاد

خود مراقبتی

 

   دانلود فایل : rahnmayeh tahiyeh poster.pdf           حجم فایل 1227 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش عملکرد واحد آموزش سلامت در مراکز بهداشتی درمانی.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود فایل : فرم ارزشيابي انواع رسانه.rar           حجم فایل 1923 KB
   دانلود فایل : انواع رسانه دستورالعمل ارزشيابي.rar           حجم فایل 3148 KB
شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.