شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧ - 
 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی >  واحدامور دارويي 
 
 

 

معرفی نیروهای واحداموردارویی ستاد

1-    پروین مسلمی: مسئول واحداموردارویی ستاد

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق کاری: استخدام رسمی- 24 سال سابقه (20 سال سابقه خدمت درواحداموردارویی ستاد+ 4 سال خدمت درداروخانه های مراکزبومهن- سدلتیان- لواسان- چیذر)

2-   فرحنازشکیبایی: کارشناس واحداموردارویی ستاد

مدرک تحصیلی : لیسانس

سوابق کاری: استخدام رسمی- 22 سال سابقه (8 سال سابقه خدمت درواحداموردارویی ستاد + 14 سال خدمت درمراکزبهداشتی درمانی ازگل- چیذر- طالقانی)

پرسنل انباردارویی :

1-زیورباغبان کمانه: مسئول انبار  2- امیرگلچهره : انباردار  3-علیاسدی : خدمات انبار

پرسنل محیطی :

4نفرداروسازطرحی (شاغل درداروخانه های کلان- فشم- لواسان)+2نفرتکنسین دارویی(شاغل درداروخانه های سوهانک- شهداءاوین)

شرح وظایف

1-بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وخريد از شركتهاي دارويي

2- تأمين داروهاي موردنياز طرح بيمه روستايي (پزشك خانواده)

3- بررسي نسخ بيمه روستايي واستخراج ميانگين اقلام وميانگين قيمت نسخ پزشكان بيمه روستايي به تفكيك هرپزشك وارسال به معاونت بهداشت

4-ارسال بازخوردبررسي نسخ بيمه روستايي دريافتي ازمعاونت بهداشت به مراكزتابعه به تفكيك هرپزشك

 5- بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي اقلام پيشگيري ازبيماريها و تنظيم خانواده ودرخواست ازمعاونت بهداشت

6-اعلام وصول اقلام دريافتي ازمعاونت بهداشت

 7-دريافت درخواستهاي دارويي وتجهيزات پزشكي ازواحدها و تعيين ميزان نياز واقعي پس از بررسي آمار مصرفي وموجودي واحد مربوطه

 8-صدور حواله انبار اقلام درخواستي و تحويل به واحدهاي مربوطه

 9-بازديدازانباردارويي و بررسي ميزان موجودي و تاريخ انقضاء مصرف اقلام موجود در انبار دارويي

 10- برگزاري جلسات سه ماهانه دارويي

 11-شركت در جلسات شوراي كارشناسي مركز بهداشت شميرانات و معاونت بهداشت

 12-آموزش عوارض ناخواسته و تداخلات دارويي ازطريق ارسال اطلاعيه هاي ADR - آموزش نحوه نسخه پيچي و درج قيمت درنسخ به پرسنل دارويي

13- آموزش چهره به چهره نحوه صحيح درخواست دارو و نگهداري وثبت دفاتر دارويي و استخراج آمار ماهانه

 14- آموزش چهره به چهره نيروهاي بدوخدمت وحين خدمت وآموزش گروهي كاردان مربيان وبهورزان جهت ارتقاء سطح آگاهي وبهبودعملكردكاركنان

 15- تهيه وتنظيم گزارش فعاليتهاي آموزشي ماهانه وارائه به واحدآموزش بهداشت

16-بررسي آمارماهانه درآمد وهزينه و شاخصهاي داروخانه هاوجمع بندي بصورت 3و6و9 ماهه ويكساله

17-تهيه وتنظيم عملكردماهانه و3 و6و9 ماهه ويك ساله واحددارويي وارسال به معاونت بهداشت

 18- تنظيم شاخص هاي 3 ماهه دارويي بصورت پاورپوينت وارسال به معاونت بهداشت

 19- استخراج آمار سه ماهه ميزان دريافتي - مصرفي- موجودي- درخواستي اقلام بهداشتي وپيشگيري بيماريها وتنظيم خانواده وارسال به معاونت بهداشت

20-تنظيم نمودارهاي مقايسه اي عملكرد ستادواحددارويي وداروخانه هاي مراكزتابعه

21-استخراج آمار ماهانه موجودي اقلام تنظيم خانواده وتحويل به واحدبهداشت خانواده

22-تنظيم برنامه جامع عملياتي سالانه واحددارويي

23- بررسي آخرين قيمت دارو وتجهيزات پزشكي ازطريق مراجعه به اينترنت وبررسي رسيدانبارها و ارسال به واحدهاي تابعه

24- جابجايي داروهاي مازاد واحدها به منظور پيشگيري ازانقضاء تاريخ مصرف وتعديل موجودي

 25- تهيه گزارش سه ماهه تعدادمراجعين- روز فعاليت– تعدادپرسنل داروخانه هاوتحويل به واحد گسترش

26- تهيه وتنظيم گزارش ماهانه درآمد 30% و70% و100% نسخ بيمه روستايي وتحويل به واحدگسترش

 27- بازديد ازداروخانه هاو خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشتي وارسال بازخوراندبازديدها به واحدهاوپيگيري رفع مشكلات

28- مشاركت درطرح هاي پيشنهادي ازسوي وزارتخانه وواحدهاي ستادي وسايرارگانها(عشايردشت لار-IMOD-آهنياري مدارس و.....)

29- شركت درانبارگرداني پايان سال انباردارويي وتجهيزات پزشكي

 

 شرح وظايف مراكزمحيطي زيرمجموعه واحداموردارويي مركزبهداشت شميرانات

-1 داروخانه ها:بررسي نيازدارو و تجهيزات پزشكي مركزبهداشتي درماني و تنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي نسخ تجويزي واقلام تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي - بررسي تاريخ انقضاء داروها واعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي 6 ماه قبل ازانقضاء - تأمين اقلام موردنيازكيف سياري وقفسه اورژانس - بازديدوكنترل عملكرددارويي خانه هاي بهداشت تابعه- انبارگرداني پايان سال داروخانه

 -2 مراکزفاقدداروخانه)مراکزشهری) و خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشت:بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وتنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي- بررسي تاريخ انقضاء داروهاواعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي6 ماه قبل ازانقضاءتاریخ مصرف

 

 

فرم های درخواست دارو

فرم درخواست مراکز شهری

فرم درخواست پایگاه

فرم درخواست خانه بهداشت

فرم درخواست داروهای سل

فرم درخواست نزاجا و ناجا

فرم درخواست داروهای ترالی اورژانس و مادران

فرم درخواست دارو خانه ها

چک لیست های واحد دارویی

چک لیست بازدید پایگاه

چک لیست بازدید شهری

چک لیست بازدیدخانه بهداشت

چک لیست بازدید داروخانه

چک لیست بازدید داروخانه خصوصی

چک لیست بازدید از انبار دارویی

چک لیست بازدید پایگاه برون سپاری

قرارداد واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به داروخانه خصوصی

پمفلت اشکال دارویی

 

 

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
آدرس : تهران - میدان قدس - ابتدای خیابان شریعتی - جنب داروخانه طالقانی - شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
تلفن : 22230370 - 021
پست الکترونیک : Shemiranat@sbmu.ac.ir
                                                                                                    
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.