سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحدهای ستادی > واحد بهداشت مدارس 
 
 

واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت شميرانات                                                  

اين واحد با توجه به مناسبتهاي مختلف با حضور در مدارس تحت پوشش با آموزش به دانش آموزان  والدين ومعلمين همچنين ارسال انواع جزوات  آموزشي  (پوستر ، پمفلت و ...) در منطقه به فعاليت ادامه ميدهد.در ضمن در صورت بروز مشكلات مثل آنفولانزاي خوكي با حضور به موقع و آموزش جهت درمان و پيشگيري بهتر و سريع تر وارد عمل ميشود.  

شرح وظايف واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت شميرانات

1_نظارت بر جمع آوري وتجزيه اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2_ بررسي و شناخت وضع موجود بهمنظور تعيين نيازها و الويتها.

3_انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان و جوانان مدارس.

4_ تشكيل و شركت در كميته هاي علمي و فني مراكز بهداشت ستاد به منظور بهره گيري از تجارب.

5_شركت و برگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و....

6_ تهيه و تدوين وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه بهداشت مدارس (دانش آموز _ والدين _كاركنان و معلمين).

7_ اجراي ضوابط ،استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي.

8_ بررسي و شناخت شاخصهاي سلامت و مشكلات و مشكلات موجود در مراكزبهداشتي

و خانه هاي بهداشت اقدام جهت رفع آنها.

9_ انجام هماهنگي هاي درون بخش.

10_ تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي.

11_تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان ، پويا سازي و ارتقاء سيستم.

12_بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي،نيروي انساني تجهيزات و ملزومات و فضاي فيريكي  

13_ هماهنگي و همكاري بين واحد سلامت مدارس با ساير بخشهاي مرتبطجهت توسعه برنامه سلامت مدارس.

14_ هماهنگي و همكاري با ادارات آموزش و پرورش در مناطقتحت پوشش .

15_فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان،كاركنان مدارس و والدين و ساير افراد در ارتقاي  بهداشت مدارس.

16_ همكاري با واحد سلامت جوانان و نوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي.

17_ نظارت ، پايش و ارزشهيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت طابعه.

18_  تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس  شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي.

19_ تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در مناطق تحت پوشش.

 شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس در مركزبهداشت شهرستانها

1- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات وتجزيه اطلاعات و آمار فعاليتهاو گزارش به كارشناس مسئول.

2_ نظارت و بررسي فرمهايآماري وگزارش دهي ماهانه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه.

3_ بررس و شناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و الويتهاي و پرورش به منظور بهره گيري تجارب.

4_ انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس.

5_ شركت در كميته هاي علمي وفني ستاد مراكز بهداشت و آموزش و پرورش به منظور بهره گيري ازتجارب.

7_ تهيه تدوين و ارائه متون و رسانه و مدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف.

8_ اجراي ظوابط استانداردهاودستورالعمل هاي ابلاغي.

  9_ همكاري در بررسي شناخت شاخص هاي سلامت و مشكلات موجود در مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها.

 10_ انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش.

11_ تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش علمي و فني فرد.

12_ تلاش در جهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه

13_ همكاري بر.رسي وضعيت موجودو برآورد نيازهاي مالي و نيروي  انساني تجهيزات وملزومات.

14_ همامنگي و همكاري بين واحد بهداشت مدارس و ساير بخشهاي مرتبط در جهت توسعه برنامه هاي مدارس.

15_ همكاري و هماهنگي باادارات آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش.

 16_همكاري با واحد سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت در برنامه ريزي هاي تفضيلي.

17_ نظارت ،پايش و ارزشيابي مستمر و مداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز و خانه هاي بهداشت تابعه.

18_ همكاري در تهيه و تدوين برنامه عملياتي واحد بر اساس شاخص هاي ارسالي معاونت.

19_ تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش.

20_ برنامه ريزي و نظارت بر حسن مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي.

 21_ برنامه ريزي و نظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام دردانش آموزان پايه اول متوسطه.

22_ هماهنگي با واحد بهداشت محيط در حسن اجراي بررسي وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس.

23_ برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه در مدارس(ازقبيل شير مدارس _آهن ياري پايش يددار و ...).

24_ انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ار سوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

 

چک لیست های واحد بهداشت مدارس

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.